Makroekonomi‎ > ‎

Räkneövningar 2

Bo Sandelins supportavdelning, öppettider:
tis 10-16
ons 10-16
tors 10-16
E531

Svar 6:
a) 2 milj

b) 0,9 * 2 = 1,8 milj

c)
Penningmängden från inlåningssidan: Vi räknar in det som lånas in till banken 
Penningmängden från utlåningssidan: Vi räknar bara det som lånas ut till samhället = total penningmängd från inlåningssidan - 2 milj

 Runda Ny inlåning Ny utlåning Penningmängdsökningen
 1 2 milj 0,9 * 2 2 milj
 2 0,9 * 2 0,9 * 0,9 * 2 0,9 * 2
 3 0,9 * 0,9 * 2 0,9 * 0,9 * 0,9 * 2 0,9 * 0,9 * 2

d)
Total penningmängdsökning =
2 + 0,9 * 2 + 0,9^2 * 2 + 0,9^3 * 2 + ....
Vi bryter ut 2:an
(1 + 0,9 + 0,9^2 + 0,9^3 + ...) 2 = 1 / 1-0,9 * 2 = 1 / 0,1 * 2 = 10 * 2 = 20

Kreditmultiplikatorn/Penningmultiplikatorn = 1 / 1-0,9 = 1 / 0,1 = 10
Total penningmängdsökning (inlåningsökning) = 20 milj kr
Total penningmängdsökning (utlåningsökning) = 20 - 2 = 18 milj krRö 7
Utgå från följande makroekonomiska modell, där beteckningarna har gängse innebörd:

Varumarknadsdelen:
(1)  C = 10 + 0,7Yd
(2)  Yd = Y – T
(3)  T = 0,4Y
(4)  I = 50 – 100r
(5)  G = 88
(6)  X = 70
(7)  M = 0,3Y
Penningmarknadsdelen:
(8)  Ms = 172
(9)  Md = Y/2 + 120 – 1000r

Svar 7:
a)
(10) AD = 10 + 0,7(Y - 0,4Y) + 50 - 100r + 88 + 70 - 0,3Y
(11) Y = AD (jämviktsvillkor för varumarknaden)
(12) Ms = Md (jämviktsvillkor för penningmarknaden)

IS-kurvan:
(10) och (11) ger:
(13) Y = 218 + 0,7Y - 0,28Y - 0,3Y - 100r
0,88Y = 218 - 100r
100r = 218 - 0,88Y
(13') r = 2,18 - 0,0088Y (IS-kurvans ekvation)
    (r = 2,18 när Y = 0)

LM-kurvan:
(8) och (9) och (12) ger:
(14) 172 = Y/2 + 120 - 1000r
1000r = Y/2 + 120 - 172
r = Y/2000 - 0,052
(14') r = 0,0005Y - 0,052 (LM-kurvans ekvation)
    (r = -0,052 när Y = 0)

Jämviktsinkomst/Jämvikts-BNP:
Y-värdet när IS- och LM-kurvorna skär varandra.
(13') och (14') ger:
(15) 2,18 - 0,0088Y = 0,0005Y - 0,052
0,0093Y = 2,232
(15') Y = 240

Jämviktsräntan:
r-värdet när IS- och LM-kurvorna korsar varandra
Vi kan ta reda på r-värdet i någon av kurvorna när Y = 240, eftersom detta är jämviktsläget
(13') och (15') ger:
(16) r = 2,18 - 0,0088 * 240 = 0,068

Offentligt budgetöverskott = Skatteinkomster (T) - Offentliga utgifter (G) = 0,4Y - 88 = 96 - 88 = 8
Exportöverskott = Export (X) - Import (M) = 70 - 0,3Y = 70 - 72 = -2 (Är ett importöverskott)
Privata investeringar (I) = 50 – 100r = 50 - 6,8 = 43,2
Privat sparande = Disponibel inkomst (Yd) - Konsumtionen (C) = 144 - (10 + 0,7(240 - 0,4 - 240)) = 33,2

b)
IS/LM-modellen:

IS-kurvan: r = 2,18 - 0,0088Y
LM-kurvan: r = 0,0005Y - 0,052
Y (jämvikt) = 240

Vi behöver två punkter för varje linje för att kunna rita in dem. Vi kan t.ex. välja r = 0 och r = 0,10 och sen räkna ut de bägge ekvationerna vid dessa r-värden.
  LM IS
 r Y Y
 0 104 248
 0,10 304 236

c)
Ökad BNP, förskjutning av IS-kurvan till höger:
* Ökad konsumtion (C)
* Ökade investeringar (I)
* Ökade offentliga utgifter (G)
* Ökad export (X)
* Minskad import (M)

Expansiv finanspolitik skulle öka de offentliga utgifterna och därför förskjuta IS-kurvan till höger.

Expansiv penningpolitik skulle öka penningutbudet, och därför förskjuts LM-kurvan åt höger.


Rö 8
En ekonom, som betraktar den klassiska kvantitetsteorin som central, har fått följande information: Penningmängden i ekonomin uppgår till 1000 miljarder kronor. Pengarnas omloppshastighet (inkomstomloppshastigheten) är 5. 

a)  Hur stor är nominella inkomsten (BNP)? Kan vi säga något om reala inkomsten?

b)  Vad händer med prisnivån och nominella inkomsten om penningmängden fördubblas? Vad händer med reala inkomsten?

Svar 8:
a)
MV = PY
Kan också skrivas som: 
V = P * Y / M

Penningmängden (M) = 1000
Omloppshastigheten (V) = 5

Nominell BNP
Prisnivån (P) = Eftersom den nominella BNPn inte bryr sig om prisnivåer så kan vi anta att P = 1
1000 * 5 = 1 * Y
Y = 5000

Vi kan inte säga något om den realla BNPn

b)
Vi antar att V och Y är konstanta (exogena).
Fördubbling av Ms innebär därför en fördubbling av P
2000 * 5 = P * Y
P = 2
Y = 5000

Rö 9
I sammanställningen av betalningsbalansen för Sverige år 2008 redovisas bl.a. följande poster i miljarder kronor:

Kapitalbalans –5
Finansiell balans 71
Restpost –311

Hur kan man med hjälp av dessa uppgifter beräkna bytesbalansens saldo?

Vi vet att betalningsbalansen ska ge oss noll, och att den ser ut så här:
Bytesbalans + Kapitalbalans + Finansiell balans + Restpost = 0

Vi kan då räkna ut bytesbalansen:
Bytesbalans = -
Kapitalbalans - 
Finansiell balans - 
Restpost 
Bytesbalans = 5 - 71 + 311
Bytesbalansens saldo = 245 miljarder kr


Rö 10
Utgå från följande uppgifter för Sveriges ekonomi åren 2000 och 2006:

2000 2006
BNP (2000 års priser, mdr kr) 2217 2661
Realkapital 1/1. (2000 års priser, mdr kr) 5033
Miljoner arbetstimmar 6928 7073

Åren 2000-2005 nettoinvesterades till ett sammanlagt värde av 838 miljarder kronor i 2000 års priser.

Antag att sambandet mellan BNP (Y), total faktorproduktivitet (T), realkapital (K) och arbetstimmar (L) har följande utseende

Y = TK^1/3 * L^2/3

Då gäller att

dY / Y = dT / T + 1/3 * dK / K + 2/3 * dL / L

Beräkna relativa förändringen mellan 2000 och 2006 i total faktorproduktivitet.


Svar 10
Två produktivitetsmått:
Kapitalintensitet: Andelen realkapital per arbetare
Total faktorproduktivitet (TFP): Den tillgängliga allmänna tekniken och förhållanden

  2000 2006 Relativökningen
 BNP 2217 2661 dY / Y
(2661 - 2217) / 2217 = 0,2
 Realkapital 5033  dK / K
838 (I) / 5033 = 0,167
 Arbetstimmar 69287073  dL / L
(7073 - 6928) / 6928 = 0,021

Om den totala faktorproduktiviteten ökar så ger ett visst realkapital och arbetstimmar ett högre resultat på BNP.

dY / Y = dT / T + 1/3 * dK / K + 2/3 * dL / L
0,2 = dT / T + 
1/3 * 0,167 + 2/3 * 0,021
0,2 - 
1/3 * 0,167 - 2/3