Mikroekonomi‎ > ‎

Elasticitet

Elasticitet är ett känslighetsmått som beskriver hur starkt människor reagerar på ekonomiska förändringar. Den uttrycks i procentuell förändring, så är relativt lätt att tolka och jämföra.

Efterfrågans priselasticitet

Efterfrågans priselasticitet visar hur många procent den efterfrågade kvantiteten förändras då priset ökar med en procent, och bestäms dels av efterfrågekurvans lutning och dels vid vilken punkt i den vi befinner oss vid. I nästan alla fall är elasticiteten ett negativt tal, dvs efterfrågan minskar då priset ökar (efterfrågekurvan sluttar). Undantaget är Veblon- och Giffen-varor (se Efterfrågan) som har en positiv elasticitet. En elasticitet av 0 ger oss en helt lodrät efterfrågekurva medan en oändligt positiv eller negativ elasticitet skulle ge oss en helt vågrät efterfrågekurva.


Eftersom negativ elasticitet är så vanligt så brukar man ange negativ elasticitet som ett positivt (absolut) tal av bekvämlighetsskäl, vilket markeras med || runt variabeln.

\varepsilon = E = Priselasticitet
|\varepsilon| = |E| = Priselasticitet i absoluta termer (dvs vi skriver inte ut minustecknet, trots att elasticiteten är negativ)

Beräkning
E = Procentuell förändring i efterfrågad kvantitet / Procentuell förändring av pris

För att beräkna elasticiteten för en punkt i en efterfrågekurva så använder vi följande ekvation:
 • dQ / dP 
      Derivatan av Q med avseende av P. Skulle lika gärna kunna skrivas Q' (P).
      Vi får fram derivatan genom att derivera efterfrågefunktionen (när den är skriven med Q som en funktion av P).
 • P / Q 
      Priset delat med kvantiteten för just den punkten där vi vill finna elasticiteten.

 Elasticitet DefinitionMinskning av efterfrågad kvantitet vid 1% prisökning
 0 Perfekt oelastisk efterfrågan 0%
 0 till -1 Oelastisk/okänslig efterfrågan 0 till 1%
 -1 Enhetselastisk efterfrågan 1%
 Mindre än -1 Elastisk/känslig efterfrågan Större än 1%
 Oändlig (-∞) Perfekt elastisk efterfrågan Oändlig (∞)

En perfekt oelastisk efterfrågan (E = 0 genom hela kurvan) innebär att den efterfrågade kvantiteten är konstant och fullständigt okänslig, och priset inte har någon som helst påverkan på den. Detta brukar handla om varor som inte har några substitut och som är livsnödvändigheter. Exempel kan vara medicin för en svårt sjuk, eftersom den sjuke är villig att köpa sin medicin oavsett pris.

En perfekt elastisk efterfrågan (E = oändlig genom hela kurvan) innebär i teorin att efterfrågan är oändligt priskänslig, dvs att priset måste hållas konstant för annars kan vi inte ha någon efterfrågan överhuvudtaget. Detta brukar handla om varor som har perfekta substitut och som måste rätta sig efter ett marknadspris som de själva inte kan påverka om de ska efterfrågas överhuvudtaget.

Elasticitet i absoluta termer (minustecknet skrivs inte ut):
| Elasticitet | 0-10 < |\varepsilon| < 1 Oelastisk/okänslig efterfrågan
| Elasticitet | = 1|\varepsilon| = 1 Enhetselastisk
| Elasticitet | > 1|\varepsilon| > 1 Elastisk/känslig efterfrågan

Förändring längs med efterfrågekurvan
Eftersom elasticiteten visar procentuella förändringar så förändras den längs med olika punkter på efterfrågekurvan, även när efterfrågekurvan är en rät linje (så länge den inte är helt lodrät eller vågrät).

Vid låga kvantiteter och höga priser får vi oftast en elastisk efterfråga eftersom en liten procentuell förändring i pris kan ge upphov till en stor procentuell förändring i efterfrågad kvantitet. Till exempel kanske en prisminskning med 1%, från P = 100 till P = 99, ger oss en kvantitetsökning med 100%, från Q = 1 till Q = 2. Motsatsen, en oelastisk efterfråga, brukar infinna sig vid höga kvantiteter och låga priser, eftersom den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet är relativt liten.

När vi når det pris och den kvantitet som ger enhetselasticitet (elasticitet = -1) så får vi som mest intäkter för den givna efterfrågekurvan, dvs TR (Total Revenue = P * Q) når sitt maximum. I en rätlinjig efterfrågekurva infinner sig detta alltid exakt vid linjens mittpunkt.


Korspriselasticitet
När vi jämför hur många procent efterfrågan på en vara förändras när priset på en annan vara ökar med en procent.
Korspriselasticitet = Procentuell förändring i efterfrågad kvantitet av vara X / Procentuell förändring av pris av vara Y

Räkneexempel:
Vi har en rätlinjig efterfrågefunktion: Q = 1800 - 15P
Vad är efterfrågans priselasticitet när P = 100?

Svar:
Vi vet att:
Elasticitet ε = dQ/dP * P/Q
 1. Vi börjar med att räkna ut dQ/dP (derivatan av Q med avseende på P). Eftersom efterfrågefunktionen är skriven med Q som en funktion av P behöver vi inte skriva om den:
  Q = 1800 - 15P
  dQ/dP = -15
 2. Vi vill nu räkna ut P/Q. Vi vet att P = 100 är men inte vad Q är vid denna punkt, så vi tar reda på det genom att stoppa in P i funktionen för Q:
  Q = 1800 - 15P
  Q = 1800 - 15 * 100
  Q = 300.
  Vi har nu både P och Q:
  P/Q = 100/300
  P/Q = 1/3
 3. Vi har nu allt vi behöver för att beräkna elasticiteten:
  ε = dQ/dP * P/Q
  ε = -15 * 1/3
  ε = -5
Svar: Elasticiteten är -5 när P = 100 och Q = 300. Det vill säga vid en 1% prisökning vid denna punkt så minskar kvantiteten med 5%.